Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chełmża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Invest in Urzędu Gminy Chełmża.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poprawienie dostępności dokumentów niezgodnych niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego, dlatego nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: itee.pl sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Rutkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 675 60 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
(Nowe wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych - na etapie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę).
Dostosowanie korytarzy - nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie schodów - nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Brak wind w budynku.
Brak dostępnych pochylni.
Brak dostępności platform.
Brak dostępności informacji głosowych.
Brak dostępności pętli indukcyjnych.
Brak parkingu z miejscami oznaczonymi dla niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym: po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak dostępności tłumacza języka migowego.